I-face

การกำกับดูแลกิจการที่ดี

นโยบาย

  • หน้าแรก
  • เกี่ยวกับ ธพส. 
  • นโยบาย 
  • นโยบายและแนวทางการป้องกันการทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้าง 

นโยบายและแนวทางการป้องกันการทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้าง

30มี.ค 65

นโยบายและแนวทางการป้องกันการทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้าง

23ธ.ค 63

นโยบายและแนวทางการป้องกันการทุจริต