I-face

การกำกับดูแลกิจการที่ดี

นโยบาย

  • หน้าแรก
  • เกี่ยวกับ ธพส. 
  • การกำกับดูแลกิจการที่ดี 
  • นโยบายที่เกี่ยวข้องกับการกำกับดูแลกิจการ 
  • นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด 

นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด

18ม.ค 65

นโยบายกำกับดูแลกิจการที่ดี ปี 2564

30ต.ค 63

นโยบายกำกับดูแลกิจการที่ดี ปี 2563

20พ.ย 62

นโยบายกำกับดูแลกิจการที่ดี ปี 2562

20ธ.ค 61

นโยบายการกำกับดูแลการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามกฎหมายและกฏระเบียบ ปี 2561

20ธ.ค 61

นโยบายกำกับดูแลกิจการที่ดี ปี 2561

8พ.ย 60

นโยบายกำกับดูแลกิจการที่ดี ปี 2560

8พ.ย 59

นโยบายกำกับดูแลกิจการที่ดี ปี 2559

8พ.ย 58

นโยบายกำกับกิจการดูแลที่ดี ปี 2558