I-face

การกำกับดูแลกิจการที่ดี

นโยบาย

  • หน้าแรก
  • ข่าวสาร 
  • DAD จัดกิจกรรม “Kick Off Strategy Execution Online 2024” 

ข่าวสาร

DAD จัดกิจกรรม “Kick Off Strategy Execution Online 2024”

07 มีนาคม 2567 209

เมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2567 บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด หรือ DAD Asset Developmenได้จัดกิจกรรม “Kick Off Strategy Execution Online 2024” โอกาสนี้ ดร.นาฬิกอติภัค แสงสนิท กรรมการผู้จัดการ ได้สื่อสารกับผู้บริหารและพนักงานทั้งองค์กร เพื่อให้รับรู้ถึงแนวทางการดำเนินงานตามกลยุทธ์ขององค์กรที่กำหนดไว้ ได้แก่ 1) แถลงผลการดำเนินงานปีที่ผ่านมา 2) สื่อสารนโยบาย เป้าหมาย ทิศทางยุทธศาสตร์การดำเนินงาน แผนปฏิบัติการประจำปี 2567 และ 3) ถ่ายทอดตัวชี้วัดจากระดับองค์กร สู่สายงาน/ฝ่ายงาน เพื่อผู้บริหารได้นำไปปฏิบัติและถ่ายทอดลงสู่ระดับบุคคลในสายงาน/ฝ่ายงาน และร่วมกันผลักดันผลการดำเนินงานให้บรรลุผลสำเร็จตามเป้าหมายที่องค์กรได้กำหนดไว้