I-face

การกำกับดูแลกิจการที่ดี

นโยบาย

  • หน้าแรก
  • ข่าวสาร 
  • ครบรอบ 32 ปี กรมคุมประพฤติ 

ข่าวสาร

ครบรอบ 32 ปี กรมคุมประพฤติ

18 มีนาคม 2567 202

เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2567 นายไพบูลย์ พลประจักษ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ และนางพิมศิณี โลหิตกุล รักษาการผู้จัดการ ฝ่ายบริหารอาคาร บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด หรือ DAD Asset Development พร้อมคณะ เข้าร่วมแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสวันสถาปนากรมคุมประพฤติ ครบรอบ 32 ปี โดยมี พันตำรวจโทมนตรี บุณยโยธิน และนางธารินี แสงสว่าง รองอธิบดีกรมคุมประพฤติ ให้การต้อนรับ ณ ห้องประชุมกรมคุมประพฤติ ชั้น 4 และบริเวณหน้าศูนย์บริการงานคุมประพฤติ ชั้น 2 อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐