I-face

การกำกับดูแลกิจการที่ดี

นโยบาย

  • หน้าแรก
  • ข่าวสาร 
  • DAD ศึกษาดูงานอาคารเคเอกซ์ 

ข่าวสาร

DAD ศึกษาดูงานอาคารเคเอกซ์

09 เมษายน 2567 512

เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2567 นายวรชัย ตั้งคุณาภรณ์ ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายวิศวกรรมและบริหารโครงการ บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด หรือ DAD Asset Development พร้อมคณะ เข้าศึกษาดูงานการออกแบบ การก่อสร้างอาคาร การบริการห้องประชุม และห้องนิทรรศการ พร้อมทั้งเยี่ยมชมพื้นที่ Co-working space พื้นที่สำหรับ Start up พื้นที่ Event Space และพื้นที่ FabLab ณ สำนักเคเอกซ์ (KMUTT Knowledge Exchange KX) ถนนกรุงธนบุรี แขวงบางลำภูล่าง เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร เพื่อนำไปประยุกต์ใช้ในการดำเนินการพัฒนาศูนย์เรียนรู้ และพื้นที่ Co-working space ภายในศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ อีกทั้งยังเป็นการเสริมสร้างประสบการณ์ให้กับบุคลากรของ ธพส. ในการนำไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานต่อไป