I-face

การกำกับดูแลกิจการที่ดี

นโยบาย

  • หน้าแรก
  • ข่าวสาร 
  • มอบประกาศเกียรติคุณ Risk Champion 

ข่าวสาร

มอบประกาศเกียรติคุณ Risk Champion

25 มกราคม 2567 366

เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2567 ดร.นาฬิกอติภัค แสงสนิท กรรมการผู้จัดการ บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด หรือ DAD Asset Development เป็นประธานในพิธีมอบประกาศเกียรติคุณ Risk Champion ประจำปี 2566 เพื่อเป็นการสร้างแรงจูงใจให้กับบุคลากร เป็นตัวอย่างที่ดีในการสร้างวัฒนธรรม ด้านการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในของ ธพส. “MICRO” ทั้ง 5 ด้าน ได้แก่ 1. Monitoring and Mitigation : เป็นผู้ที่ติดตาม ผลการดำเนินงานอย่างสม่ำเสมอ เฝ้าระวัง แจ้งเตือน เมื่อพบความเสี่ยง หาแนวทางลดความเสี่ยงได้ 2. Internal Control : เป็นผู้ที่รู้จักบทบาทหน้าที่ด้านการควบคุมภายในระดับสาย/ฝ่ายงาน เพื่อลดโอกาสเกิดความเสียหายหรือความผิดพลาด ให้สามารถบรรลุวัตถุประสงค์การควบคุมภายใน 3. Compliance Framework : เป็นผู้ที่ยึดมั่นในความซื่อตรง โปร่งใส มีจริยธรรม และปฏิบัติตามกฎระเบียบอย่างเคร่งครัด 4. Role Model in Risk Management : เป็นผู้มีความรู้ ทักษะ บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบ และสามารถบริหารความเสี่ยงในงานของตนเองให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ และ 5. Opportunity for Value Creation / Enhancement : เป็นผู้แสวงหาโอกาสในการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับองค์กร ณ อาคารธนพิพัฒน์ บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด