I-face

การกำกับดูแลกิจการที่ดี

นโยบาย

  • หน้าแรก
  • ข่าวสาร 
  • ต้อนรับสมาคมกีฬาตะกร้อ 

ข่าวสาร

ต้อนรับสมาคมกีฬาตะกร้อ

31 มกราคม 2567 186

เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2567 นายธีธัช สุขสะอาด รองกรรมการผู้จัดการ นางสาวกุสุมา ทรงผาสุก ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด หรือ DAD Asset Development พร้อมด้วยผู้บริหารให้การต้อนรับ นายสมพงษ์ ชาตะวิธี กรรมการบริหารสมาคมกีฬาตะกร้อแห่งประเทศไทย และคณะเข้าเยี่ยมชมอาคารรัฐประศาสนภักดี ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐

เนื่องด้วยคณะกรรมการนโยบายการสนับสนุนสมาคมกีฬาจากหน่วยงานรัฐวิสาหกิจและภาคเอกชน มีมติเห็นชอบให้รัฐวิสาหกิจสนับสนุนสมาคมกีฬา เพื่อให้เกิดการมีส่วนร่วมในการส่งเสริมและพัฒนาด้านกีฬาซึ่งถือเป็น Soft Power หนึ่งของประเทศ ให้ไปสู่ระดับนานาชาติได้ตามนโยบายของรัฐบาล ซึ่งจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อประชาชนชาวไทยและประเทศชาติในการพัฒนาด้านกีฬาให้เกิดความยั่งยืน