I-face

การกำกับดูแลกิจการที่ดี

นโยบาย

  • หน้าแรก
  • ข่าวสาร 
  • ธพส.- NT ประชุมทำความเข้าใจการให้บริการ Broadband 

ข่าวสาร

ธพส.- NT ประชุมทำความเข้าใจการให้บริการ Broadband

10 พฤษภาคม 2567 326
เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2567 นายธีธัช สุขสะอาด รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด หรือ DAD Asset Development พร้อมคณะผู้บริหาร ร่วมประชุมเพื่อชี้แจงซักซ้อมความเข้าใจการให้บริการสื่อสารโทรคมนาคมผ่านเครือข่ายความเร็วสูง (Broadband) ภายในศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ โดยมี พันเอก สรรพชัยย์ หุวะนันทน์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บมจ.โทรคมนาคมแห่งชาติ หรือ NT ให้การต้อนรับและชี้แจงหัวข้อ การให้บริการระบบสื่อสารโทรคมนาคมภายในศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ แจ้งวัฒนะ รวมถึงบริการอื่นๆ รวมถึงการเตรียมความพร้อมทางด้านเทคโนโลยี บุคคลากร เพื่อให้บริการแก่หน่วยงานผู้เช่าพื้นที่ในศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ แจ้งวัฒนะ ณ ห้อง Auditorium บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่
 
การประชุมชี้แจงครั้งนี้ มีหน่วยงานผู้เช่าพื้นที่ทั้ง 3 อาคาร คือ อาคาร A อาคาร B และอาคาร C กว่า 50 หน่วยงาน ให้ความสนใจเข้าร่วมรับฟังและเสนอข้อคิดเห็น โดยเฉพาะเรื่องรายละเอียดขั้นตอนการรับบริการและการเบิกจ่ายงบประมาณที่จะต้องดำเนินการภายในปีงบประมาณ 2567 เป็นต้น ซึ่งผู้บริหาร NT ก็ได้ชี้แจงทำความเข้าใจและพร้อมหารือกับ ธพส. เพื่อหาแนวทางในการให้บริการที่ดีที่สุดต่อไป