I-face

การกำกับดูแลกิจการที่ดี

การกำกับดูแลกิจการที่ดี

 • หน้าแรก
 • หน้าแรก 
 • โครงสร้างองค์กร 
 • ผังโครงสร้างองค์กร 
 • คณะกรรมการ ธพส. 

นางสาวรื่นวดี สุวรรณมงคล

อายุ : 54 ปี

ตำแหน่งในบริษัท

 • • กรรมการ ธพส.
 • • ประธานกรรมการความเสี่ยง
 • • ประธานอนุกรรมการพิจารณาผลตอบแทนกรรมการผู้จัดการ ธพส.

ตำแหน่งงานอื่นในปัจจุบัน

 • • อธิบดีกรมบังคับคดี
 • • กรรมการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ (ธ.ก.ส.)
 • • กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ บริษัท IRPC

คุณวุฒิการศึกษา

 • • นิติศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 1 เหรียญทอง) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • • เนติบัณฑิตไทย (นบท.) สำนักอบรมกฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา
 • • นิติศาสตรมหาบัณฑิต (L.L.M.) Harvard Law School
 • • บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (M.B.A.) Walter A.Haas School of Business,University of California at Berkeley

การอบรม

 • • หลักสูตร Director Certificate Program (DCP) รุ่นที่ 127/2010 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
 • • หลักสูตรผู้บริหารกระบวนการยุติธรรมระดับสูง (บ.ย.ส.) รุ่นที่ 15 สถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม สำนักงาน ศาลยุติธรรม
 • • หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร
 • • หลักสูตรนักบริหารยุทธศาสตร์การป้องกันและปราบปรามการทุจริตระดับสูง (นยปส.) รุ่นที่ 5 สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
 • • หลักสูตรนักบริหารการงบประมาณระดับสูง (นงส.) รุ่นที่ 2 สำนักงบประมาณ
 • • หลักสูตรผู้บริหารงานกฎหมายภาครัฐระดับสูง รุ่นที่ 6 สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

ประสบการณ์การทำงาน

 • • อธิบดีกรมคุมประพฤติ
 • • ผู้ตรวจราชการกระทรวงยุติธรรม
 • • รองผู้อำนวยการสำนักงานกิจการยุติธรรม
 • • ช่วยปฏิบัติราชการทางศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.)
 • • รองอธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ
 • • ผู้อำนวยการสำนักกฎหมาย สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม

การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทที่เกี่ยวข้อง

 • • ไม่มี

การถือหลักทรัพย์ในบริษัทที่เกี่ยวข้อง

 • • ไม่มี

สัดส่วนการถือหุ้น ธพส. (ร้อยละ)

 • • ไม่มี

การมีส่วนได้ส่วนเสียใน ธพส.

 • • ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการด้วยกัน

 • • ไม่มี

ประวัติการกระทำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปี ย้อนหลัง

 • • ไม่มี