I-face

การกำกับดูแลกิจการที่ดี

นโยบาย

 • หน้าแรก
 • หน้าแรก 
 • โครงสร้างองค์กร 
 • ผังโครงสร้างองค์กร 
 • คณะกรรมการ ธพส. 

นางสิรินทร์ แดงไชยวัฒน์

อายุ : 62 ปี

ตำแหน่งในบริษัท

 • • กรรมการ ธพส.
 • • กรรมการตรวจสอบ

ตำแหน่งงานปัจจุบัน (ข้อมูล ณ วันที่ 1 มกราคม 2565)

 • • กรรมการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยกระทรวงอุตสาหกรรม
 • • กรรมการอิสระ บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด

คุณวุฒิการศึกษา

 • • ปริญญาเอก ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (สาขารัฐประศาสนศาสตร์) มหาวิทยาลัยรามคำแหง
 • • ปริญญาโท บัญชีมหาบัณฑิต (การต้นทุน) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • • ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์บัณฑิต (การบัญชี) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

การอบรม

 • • หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร (วปอ. รุ่นที่ 56) วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร
 • • หลักสูตร Director Certificate Program (DCP) รุ่นที่ 300/2020 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
 • • หลักสูตร Role of the Chairman Program (RCP) รุ่นที่ 48/2021 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
 • • หลักสูตรนักบริหารกระบวนการยุติธรรมระดับสูง (บยส.21) สถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม
 • • หลักสูตรนักบริหารการตรวจเงินแผ่นดินระดับสูง สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
 • • หลักสูตรการพัฒนาเมืองและการเลือกตั้งระดับสูง รุ่นที่ 4 (พตส.4) สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
 • • หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านวิทยาการพลังงาน (วพน.6) กระทรวงพลังงาน
 • • หลักสูตร Leadership Development Program (LDP III รุ่นที่ 2) บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)
 • • Management Organisational Change, Australian National University
 • • The Secondment Program, Audit New Zealand
 • • 9-month Fellowship Program, Canadian Comprehensive Audit Foundation (CCAF) and
 • • JICA Sponsor Seminar on Government Audit for Senior Officials, Board of Audit of Japan

ประสบการณ์การทำงาน

 • • รองผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน

การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทที่เกี่ยวข้อง

 • • ไม่มี

การถือหลักทรัพย์ในบริษัทที่เกี่ยวข้อง

 • • ไม่มี

สัดส่วนการถือหุ้น (ร้อยละ)

 • • ไม่มี

การมีส่วนได้ส่วนเสีย

 • • ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการด้วยกัน

 • • ไม่มี

ประวัติการกระทำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปี ย้อนหลัง

 • • ไม่มี