I-face

การกำกับดูแลกิจการที่ดี

นโยบาย

  • หน้าแรก
  • พรบ. ข้อมูลข่าวสาร 
  • มาตรา 9 (8) ข้อมูลข่าวสารอื่นตามที่คณะกรรมการกำหนด 

มาตรา 9

ประกาศประกวดราคา
ข้อมูลเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม
กำหนดให้ข้อมูลข่าวสารตามเกณฑ์มาตรฐานความโปร่งใสและตัวชี้วัดความโปร่งใสของหน่วยงานของรัฐเป็นข้อมูลข่าวสารที่ต้องจัดไว้ให้ประชาชนตรวจดูได้ตามมาตรา 9 วรรคหนึ่ง (8) แห่ง พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารฯ