I-face

การกำกับดูแลกิจการที่ดี

นโยบาย

  • หน้าแรก
  • พรบ. ข้อมูลข่าวสาร 
  • มาตรา 9 (4) คู่มือหรือคำสั่งเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ของรัฐ ซึ่งมีผลกระทบถึงสิทธิหน้าที่ของเอกชน 

มาตรา 9

คู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ดี ประจำปี 2561
คู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ดี ประจำปี 2560
คู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ดี ประจำปี 2559
คู่มือจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ