I-face

การกำกับดูแลกิจการที่ดี

นโยบาย

  • หน้าแรก
  • พรบ. ข้อมูลข่าวสาร 
  • มาตรา 9 (1) ผลการพิจารณาหรือคำวินิจฉัยที่มีผลโดยตรงต่อเอกชนรวมทั้งความเห็นแย้งและคำสั่งที่เกี่ยวข้องในการพิจารณาวินิจัยดังกล่าว 

มาตรา 9