I-face

การกำกับดูแลกิจการที่ดี

นโยบาย

เช่าพื้นที่

22พ.ค. 63

ประกาศบริษัทธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด เรื่อง การจัดหาประโยชน์ในทรัพย์สินโดยวิธีการประมูล

1ม.ค. 60

แบบแจ้งความประสงค์ขอใช้บริการลานอเนกประสงค์ ชั้น 2 อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์

1ม.ค. 60

แบบแจ้งความประสงค์ขอใช้บริการลานอเนกประสงค์ ชั้น 2 อาคารรัฐประศาสนภักดี

1ม.ค. 60

แบบคำรองขอใช้พื้นที่ประชาสัมพันธ์