I-face

การกำกับดูแลกิจการที่ดี

นโยบาย

  • หน้าแรก
  • ข่าวสาร 
  • บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด ได้รับใบประกาศเกียรติคุณ จาก “โครงการสนับสนุนกิจกรรมลดก๊าซเรือนกระจก (Low Emission Support Scheme: LESS)” 

ข่าวสาร

บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด ได้รับใบประกาศเกียรติคุณ จาก “โครงการสนับสนุนกิจกรรมลดก๊าซเรือนกระจก (Low Emission Support Scheme: LESS)”

28 มีนาคม 2567 141

บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด ได้รับใบประกาศเกียรติคุณ จาก “โครงการสนับสนุนกิจกรรมลดก๊าซเรือนกระจก (Low Emission Support Scheme: LESS)” โดยดำเนินการ “โครงการประหยัดค่าใช้จ่ายด้านพลังงานเชื้อเพลิง และส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ด้วยเครื่องยนต์ไฮบริด ผ่านการเช่ารถยนต์ส่วนกลาง ธพส.“ ช่วยลดก๊าซเรือนกระจกได้ 228.364 ต้นคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า