I-face

การกำกับดูแลกิจการที่ดี

นโยบาย

  • หน้าแรก
  • ข่าวสาร 
  • DAD ส่งเสริมวัฒนธรรมความโปร่งใส 

ข่าวสาร

DAD ส่งเสริมวัฒนธรรมความโปร่งใส

17 เมษายน 2567 358

เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2567 นายธีธัช สุขสะอาด รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด หรือ DAD Asset Development ถ่ายทอดนโยบาย No Gift Policy เนื่องในโอกาสวันสงกรานต์หรือ เทศกาลปีใหม่ของไทย เพื่อเป็นการส่งเสริมให้บุคลากรงดรับของขวัญ ของกำนัลทุกชนิด ทั้งในขณะ / ก่อน / หลังการปฏิบัติหน้าที่ และจัดกิจกรรมส่งเสริมจริยธรรม รวมถึงการสร้างความรู้ความเข้าใจในเรื่องการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวมให้แก่ผู้ปฏิบัติงานของ ธพส. โดยได้รับชมพร้อมกันผ่านรายการ DAD Chair to Share ผ่านระบบ Zoom ณ พื้นที่ลานกิจกรรมภายในอาคารจอดรถ D ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐