I-face

การกำกับดูแลกิจการที่ดี

นโยบาย

  • หน้าแรก
  • ข่าวสาร 
  • สวัสดีปีใหม่ 2567 เลขาธิการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 

ข่าวสาร

สวัสดีปีใหม่ 2567 เลขาธิการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ

17 มกราคม 2567 271

เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2567 ดร.นาฬิกอติภัค แสงสนิท กรรมการผู้จัดการ บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด หรือ DAD Asset Development พร้อมด้วยผู้บริหาร เข้าพบสวัสดีปีใหม่ 2567 นายแพทย์จเด็จ ธรรมธัชอารี เลขาธิการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ณ สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ อาคารรัฐประศาสนภักดี ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐