I-face

การกำกับดูแลกิจการที่ดี

นโยบาย

  • หน้าแรก
  • ข่าวสาร 
  • สวัสดีปีใหม่ 2567 ปลัดกระทรวงการคลัง 

ข่าวสาร

สวัสดีปีใหม่ 2567 ปลัดกระทรวงการคลัง

11 มกราคม 2567 208

เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2567 ดร.นาฬิกอติภัค แสงสนิท กรรมการผู้จัดการ นายกรานต์ ฉายาวิจิตรศิลป์ และนางสาวกุสุมา ทรงผาสุก ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด หรือ DAD Asset Development ซึ่งกระทรวงการคลังถือหุ้น 100% เข้าพบสวัสดีปีใหม่ 2567 นายลวรณ แสงสนิท ปลัดกระทรวงการคลัง ณ กระทรวงการคลัง ถนนพระรามที่ 6 เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร