I-face

การกำกับดูแลกิจการที่ดี

การกำกับดูแลกิจการที่ดี

  • หน้าแรก
  • ข่าวสาร 
  • ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพในพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี พุทธศักราช ๒๕๖๑ 

ข่าวสาร

ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพในพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี พุทธศักราช ๒๕๖๑

12 ตุลาคม 2561 614

ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพในพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี พุทธศักราช ๒๕๖๑
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร
ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานผ้าพระกฐิน
ให้บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด
ประกอบพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ณ วัดบัวขวัญพระอารามหลวง ตำบลบางกระสอ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี
ในวันศุกร์ที่ ๙ พฤศจิกายน พุทธศักราช ๒๕๖๑ เวลา ๑๕.๐๐ น.
โดยสามารแจ้งความประสงค์ร่วมทำบุญ ได้ที่ ฝ่ายการเงิน ธพส. หรือโอนเข้าบัญชี "กฐินพระราชทาน บริษัทธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด ประจำปี 2561" บัญชีเลขที่ ๙๕๕-๐-๒๐๙๙๓-๘
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาศูนย์ราชการฯ แจ้งวัฒนะ (อาคารบี) ส่งแบบตอบรับร่วมทำบุญพร้อมหลักฐานการโอนเงินไปยัง ฝ่ายการเงิน โทรสาร. ๐ ๒๑๔๓ ๘๘๘๘ โทร. ๐ ๒๑๔๒ ๒๓๓๕