I-face

การกำกับดูแลกิจการที่ดี

นโยบาย

  • หน้าแรก
  • ประกาศ 
  • สมัครงาน 
  • รับสมัครพนักงานตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ ส่วนพัสดุและจัดซื้อจัดจ้าง จำนวน 2 อัตรา 

สมัครงาน

รับสมัครพนักงานตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ ส่วนพัสดุและจัดซื้อจัดจ้าง จำนวน 2 อัตรา

1,346 12 กรกฎาคม 2564

รับสมัครพนักงานตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ ส่วนพัสดุและจัดซื้อจัดจ้าง จำนวน 2 อัตรา

กรอกข้อมูลสมัครงาน

ไฟล์แนบ

เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ ส่วนพัสดุและจัดซื้อจัดจ้าง จำนวน 2 อัตรา