I-face

การกำกับดูแลกิจการที่ดี

การกำกับดูแลกิจการที่ดี

  • หน้าแรก
  • เกี่ยวกับ ธพส. 
  • การเปิดเผยสารสนเทศและความโปร่งใส 
  • ข้อมูลข่าวสารตามเกณฑ์มาตรฐานความโปร่งใสและตัวชี้วัดความโปร่งใสของหน่วยงานของรัฐ 
  • รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี 

รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล และสรุปผลการดำเนินงาน ประจำปี 2561