I-face

การกำกับดูแลกิจการที่ดี

นโยบาย

  • หน้าแรก
  • เกี่ยวกับ ธพส. 
  • นโยบาย 
  • ข้อมูลข่าวสารตามเกณฑ์มาตรฐานความโปร่งใสและตัวชี้วัดความโปร่งใสของหน่วยงานของรัฐ 
  • รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี 

รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล และสรุปผลการดำเนินงาน ประจำปี 2564
ผลการวิเคราะห์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปี 2564
ผลการวิเคราะห์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปี 2563
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล และสรุปผลการดำเนินงาน ประจำปี 2563
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล และสรุปผลการดำเนินงาน ประจำปี 2562
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล และสรุปผลการดำเนินงาน ประจำปี 2561