I-face

การกำกับดูแลกิจการที่ดี

การกำกับดูแลกิจการที่ดี

  • หน้าแรก
  • เกี่ยวกับ ธพส. 
  • นโยบายมาตรฐานบริหารอาคาร ด้านการรักษาความปลอดภัย 
  • ข้อมูลข่าวสารตามเกณฑ์มาตรฐานความโปร่งใสและตัวชี้วัดความโปร่งใสของหน่วยงานของรัฐ 
  • หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 

หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

ระเบียบ บริษัทฯ ว่าด้วยการบริหารงานบุคคล พ.ศ. 2559
คำสั่ง ที่ 2561-107 เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกพนักงานทดลองงาน
คำสั่ง ที่ 2560-024 เรื่อง กำหนดอำนาจสั่งลงโทษและอัตราโทษผู้อยู่ใต้บังคับบัญชา ตามระเบียบบริษัท
คำสั่ง ที่ 2558-392 เรื่อง หลักเกณฑ์การเข้าร่วมการฝึกอบรม
ประกาศ ที่ 2561-014 เรื่อง หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารและพนักงานประจำปี 2561
ประกาศ ที่ 2559-007 เรื่องหลักเกณฑ์การปรับเลื่อนตำแหน่งพนักงาน
ประกาศ ที่ 2558-041 เรื่องหลักเกณฑ์การปรับเลื่อนตำแหน่งพนักงาน
ประกาศ ที่ 2557-030 เรื่องกำหนดรูปแบบประเมินผลการปฏิบัติงาน สำหรับลูกจ้าง ปี 2557 เป็นต้นไป.pdf