I-face

การกำกับดูแลกิจการที่ดี

นโยบาย

  • หน้าแรก
  • เกี่ยวกับ ธพส. 
  • นโยบาย 
  • ข้อมูลข่าวสารตามเกณฑ์มาตรฐานความโปร่งใสและตัวชี้วัดความโปร่งใสของหน่วยงานของรัฐ 
  • หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 

หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

ระเบียบ ธพส. ว่าด้วยข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงาน พ.ศ.2559 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563
ระเบียบ ธพส. ว่าด้วย การบริหารงานบุคคล พ.ศ. 2559 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563
ระเบียบ ธพส. ว่าด้วยข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงาน พ.ศ.2559 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 1) พ.ศ. 2563
ระเบียบ ธพส. ว่าด้วย การบริหารงานบุคคล พ.ศ. 2559 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 1) พ.ศ. 2563
คำสั่ง 2563-192 เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกพนักงานทดลองงาน (17 มิถุนายน 63)
ประกาศ 024-2563 เรื่อง นโยบายส่งเสริมการใช้ความคิดสร้างสรรค์ และการบริหารจัดการนวัตกรรม
ประกาศ 025-2563 เรื่อง นโยบายการจัดการความรู้ (KM Policy)
คำสั่ง ที่ 2558-392 เรื่อง หลักเกณฑ์การเข้าร่วมการฝึกอบรม
คำสั่ง ที่ 2560-024 เรื่อง กำหนดอำนาจสั่งลงโทษและอัตราโทษผู้อยู่ใต้บังคับบัญชา
คำสั่ง ที่ 2560-24 เรื่อง กำหนดอำนาจสั่งลงโทษและอัตราโทษผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาตามระเบียบบริษัทฯ ว่าด้วยข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงาน พ.ศ. 2559 ข้อ 44
ประกาศ ที่ 2557-030 เรื่องกำหนดรูปแบบประเมินผลการปฏิบัติงาน สำหรับลูกจ้าง ปี 2557 เป็นต้นไป
ประกาศ ที่ 2562-026 เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารและพนักงาน
ระเบียบ บริษัทฯ ว่าด้วยการบริหารงานบุคคล พ.ศ. 2559 (1 ธันวาคม 2559)
ประกาศ เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการประเมิน