I-face

การกำกับดูแลกิจการที่ดี

นโยบาย

  • หน้าแรก
  • เกี่ยวกับ ธพส. 
  • นโยบาย 
  • ข้อมูลข่าวสารตามเกณฑ์มาตรฐานความโปร่งใสและตัวชี้วัดความโปร่งใสของหน่วยงานของรัฐ 
  • นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล 

นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

ประกาศบริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด ที่ 017/2562 เรื่อง นโยบายการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล