I-face

การกำกับดูแลกิจการที่ดี

นโยบาย

  • หน้าแรก
  • เกี่ยวกับ ธพส. 
  • นโยบาย 
  • ข้อมูลข่าวสารตามเกณฑ์มาตรฐานความโปร่งใสและตัวชี้วัดความโปร่งใสของหน่วยงานของรัฐ 
  • การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม 

การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

รายงานการประชุม คณะกรรมการประสานงานชุดย่อย ครั้งที่ 1/2565
รายงานการประชุมการประชุมคณะกรรมการประสานงานชุดย่อย ครั้งที่ 1-2564
รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการประสานงานชุดย่อย ครั้งที่ 1-2564
รายงานการประชุมคณะกรรมการประสานงานชุดย่อย ครั้งที่ 1-2563
รายงานการประชุมการกรรมการประสานงานชุดย่อย ครั้งที่ 2-2563
ระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการประสานงานเพื่อการบริหารจัดการศูนย์ราชการฯ ครั้งที่ 4
การประชุมคณะกรรมการประสานงานเพื่อการบริหารจัดการศูนย์ราชการฯ ครั้งที่ 4-2562
ระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการประสานงานเพื่อการบริหารจัดการศูนย์ราชการฯ ครั้งที่ 3
การประชุมคณะกรรมการประสานงานเพื่อการบริหารจัดการศูนย์ราชการฯ ครั้งที่ 3-2562
ระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการประสานงานเพื่อการบริหารจัดการศูนย์ราชการฯ ครั้งที่ 2
การประชุมคณะกรรมการประสานงานเพื่อการบริหารจัดการศูนย์ราชการฯ ครั้งที่ 2-2562
ระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการประสานงานเพื่อการบริหารจัดการศูนย์ราชการฯ ครั้งที่ 1
การประชุมคณะกรรมการประสานงานเพื่อการบริหารจัดการศูนย์ราชการฯ ครั้งที่ 1-2562