I-face

การกำกับดูแลกิจการที่ดี

นโยบาย

  • หน้าแรก
  • เกี่ยวกับ ธพส. 
  • นโยบาย 
  • ข้อมูลข่าวสารตามเกณฑ์มาตรฐานความโปร่งใสและตัวชี้วัดความโปร่งใสของหน่วยงานของรัฐ 
  • การให้บริการประชาชนของหน่วยงาน 

การให้บริการประชาชนของหน่วยงาน

คู่มือการจัดการเรื่องร้องเรียน ประจำปี 2564-2565
คู่มือการจัดการเรื่องร้องเรียน ประจำปี 2563-2564
คู่มือการจัดการเรื่องร้องเรียน ประจำปี 2562-2563
คู่มือการจัดการเรื่องร้องเรียน ประจำปี 2561-2562
คู่มือการจัดการเรื่องร้องเรียน ประจำปี 2560
คู่มือการจัดการเรื่องร้องเรียน ประจำปี 2559
คู่มือการใช้งาน ระบบวิศวกรรมประกอบอาคารสำหรับหน่วยงานผู้เช่าอาคาร โครงการศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐
คู่มือศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์ ปี 2564-2565
คู่มือศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์ ปี 2563-2564
คู่มือศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์ ปี 2562-2563
คู่มือศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์ ปี 2561-2562
คู่มือศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์ ปี 2560
คู่มือศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์ ปี 2559
คู่มือการให้บริการพื้นที่พาณิชย์ภายในศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐