I-face

การกำกับดูแลกิจการที่ดี

นโยบาย

  • หน้าแรก
  • เกี่ยวกับ ธพส. 
  • นโยบาย 
  • ข้อมูลข่าวสารตามเกณฑ์มาตรฐานความโปร่งใสและตัวชี้วัดความโปร่งใสของหน่วยงานของรัฐ 
  • ข้อมูลสถิติการให้บริการ 

ข้อมูลสถิติการให้บริการ

รายงานประจำเดือนมีนาคม 2565 โครงการลูกค้าสัมพันธ์ (Call Center)
รายงานประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2565 โครงการลูกค้าสัมพันธ์ (Call Center)
รายงานประจำเดือนมกราคม 2565 โครงการลูกค้าสัมพันธ์ (Call Center)
รายงานประจำเดือนธันวาคม 2564 โครงการลูกค้าสัมพันธ์ (Call Center)
รายงานประจำเดือนพฤศจิกายน 2564 โครงการลูกค้าสัมพันธ์ (Call Center)
รายงานประจำเดือนตุลาคม2564 โครงการลูกค้าสัมพันธ์ (Call Center)
รายงานประจำเดือนกันยายน 2564 โครงการลูกค้าสัมพันธ์ (Call Center)
รายงานประจำเดือนสิงหาคม 2564 โครงการลูกค้าสัมพันธ์ (Call Center)
รายงานประจำเดือนกรกฎาคม 2564 โครงการลูกค้าสัมพันธ์ (Call Center)
รายงานประจำเดือนมิถุนายน 2564 โครงการลูกค้าสัมพันธ์ (Call Center)
รายงานประจำเดือนพฤษภาคม 2564 โครงการลูกค้าสัมพันธ์ (Call Center)
รายงานประจำเดือนเมษายน 2564 โครงการลูกค้าสัมพันธ์ (Call Center)
รายงานประจำเดือนมีนาคม 2564 โครงการลูกค้าสัมพันธ์ (Call Center)
รายงานประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2564 โครงการลูกค้าสัมพันธ์ (Call Center)
รายงานประจำเดือนมกราคม 2564 โครงการลูกค้าสัมพันธ์ (Call Center)
รายงานประจำเดือนธันวาคม 2563 โครงการลูกค้าสัมพันธ์ (Call Center)
รายงานประจำเดือนพฤศจิกายน 2563 โครงการลูกค้าสัมพันธ์ (Call Center)
รายงานประจำเดือนตุลาคม2563 โครงการลูกค้าสัมพันธ์ (Call Center)
รายงานประจำเดือนกันยายน 2563 โครงการลูกค้าสัมพันธ์ (Call Center)
รายงานประจำเดือนสิงหาคม 2563 โครงการลูกค้าสัมพันธ์ (Call Center)
รายงานประจำเดือนกรกฎาคม 2563 โครงการลูกค้าสัมพันธ์ (Call Center)
รายงานประจำเดือนมิถุนายน 2563 โครงการลูกค้าสัมพันธ์ (Call Center)
รายงานประจำเดือนพฤษภาคม 2563 โครงการลูกค้าสัมพันธ์ (Call Center)
รายงานประจำเดือนเมษายน 2563 โครงการลูกค้าสัมพันธ์ (Call Center)
รายงานประจำเดือนมีนาคม 2563 โครงการลูกค้าสัมพันธ์ (Call Center)
รายงานประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2563 โครงการลูกค้าสัมพันธ์ (Call Center)
รายงานประจำเดือนมกราคม 2563 โครงการลูกค้าสัมพันธ์ (Call Center)
รายชื่อหน่วยงานที่เข้าใช้ประโยชน์ภายในอาคารศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ ปี 2563 (ข้อมูล ณ สิ้นเดือนพฤษภาคม 2563)