I-face

การกำกับดูแลกิจการที่ดี

นโยบาย

  • หน้าแรก
  • เกี่ยวกับ ธพส. 
  • นโยบาย 
  • ข้อมูลข่าวสารตามเกณฑ์มาตรฐานความโปร่งใสและตัวชี้วัดความโปร่งใสของหน่วยงานของรัฐ 
  • การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล 

การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

การเสริมสร้างวัฒนธรรมค่านิยมองค์กร 2565
รายงานผลการทดสอบ หลักสูตรการกำกับดูแลกิจการที่ดี (CG) 2565
การเสริมสร้างวัฒนธรรมค่านิยมองค์กร 2564
การดำเนินการตามนโยบาย การบริหารทรัพยากร
รายงานผลการทดสอบ หลักสูตรต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน 2564
รายงานผลการทดสอบ หลักสูตรต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน 2563
การเสริมสร้างวัฒนธรรมค่านิยมองค์กร 2563
การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ไตรมาส 1-2563
การสรรหา บรรจุ และแต่งตั้งบุคลากร คู่มือการสรรหาและคัดเลือกบุคลากร 2561
การส่งเสริมจริยธรรมและคุณธรรมในองค์กร ผลการจัดกิจกรรม CG DAY
การพัฒนาบุคลากร โครงการบริหารบุคลากรที่มีความสามารถสูง
การพัฒนาคุณภาพชีวิต รายงานโครงการสำรวจความพึงพอใจและความผูกพันพนักงาน ลูกจ้าง ธพส.
การวางแผนอัตรากำลังคน โครงการแผนสืบทอดตำแหน่งและบริหารจัดการผู้มีความสามารถสูง 2560