I-face

การกำกับดูแลกิจการที่ดี

การกำกับดูแลกิจการที่ดี

  • หน้าแรก
  • เกี่ยวกับ ธพส. 
  • นโยบายมาตรฐานบริหารอาคาร ด้านการรักษาความปลอดภัย 
  • ข้อมูลข่าวสารตามเกณฑ์มาตรฐานความโปร่งใสและตัวชี้วัดความโปร่งใสของหน่วยงานของรัฐ 
  • การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล 

การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

การพัฒนาคุณภาพชีวิต รายงานโครงการสำรวจความพึงพอใจและความผูกพันพนักงาน ลูกจ้าง ธพส.
การพัฒนาบุคลากร โครงการบริหารบุคลากรที่มีความสามารถสูง
การวางแผนอัตรากำลังคน โครงการแผนสืบทอดตำแหน่งและบริหารจัดการผู้มีความสามารถสูง 2560
การส่งเสริมจริยธรรมและคุณธรรมในองค์กร ผลการจัดกิจกรรม CG DAY
การสรรหา บรรจุ และแต่งตั้งบุคลากร คู่มือการสรรหาและคัดเลือกบุคลากร 2561