I-face

การกำกับดูแลกิจการที่ดี

นโยบาย

  • หน้าแรก
  • เกี่ยวกับธนารักษ์ 
  • การเปิดเผยสารสนเทศและความโปร่งใส 
  • โครงการลงทุนที่สำคัญของ บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด 

โครงการลงทุนที่สำคัญของ บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด

โครงการที่พักอาศัยผู้สูงอายุ รามาฯ-ธนารักษ์ จังหวัดสมุทรปราการ

ข้อมูลโครงการ
อาคารพักอาศัยรวม สูง 8 ชั้น จำนวน 7 อาคาร ประกอบด้วยห้องพักอาศัยสำหรับผู้สูงอายุ รวม 921 ห้องพัก พื้นที่ก่อสร้างรวม 47,531.39 ตารางเมตร พร้อม Clube House 1 อาคาร

วัตถุประสงค์โครงการ
เพื่อพัฒนาโครงการที่พักอาศัยสำหรับผู้สูงอายุ บนที่ราชพัสดุเนื้อที่ 16-0-80 ไร่ และพัฒนาพื้นที่พาณิชย์สำหรับโครงการที่พักอาศัยผู้สูงอายุ บนที่ราชพัสดุเนื้อที่ 3-3-20 ไร่ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้สูงอายุมีที่พักอาศัยพร้อมอุปกรณ์สิ่งอำนวยความสะดวกที่เหมาะสมสำหรับการดำรงชีวิตของผู้สูงอายุ มีระบบการดูแลรักษาสุขภาพและสวัสดิการอื่น ๆ แบบครบวงจร และให้บูรณาการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้เป็นไปตามนโยบายรัฐบาล

สถานที่
ตำบลบางปลา อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ

ค่าก่อสร้าง
ค่าก่อสร้างประมาณ 1,362,934,000 บาท

แนวทางการดำเนินโครงการ
ธพส. เป็นผู้ดำเนินการจัดสร้างและบริหารโครงการ ตามแผนงานคาดว่าเริ่มก่อสร้างโครงการในปี 2564 แล้วเสร็จในปี 2566