I-face

การกำกับดูแลกิจการที่ดี

นโยบาย

  • หน้าแรก
  • เกี่ยวกับธนารักษ์ 
  • ข้อมูลโครงการลงทุนที่สำคัญ 
  • โครงการลงทุนที่สำคัญของ บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด 

โครงการลงทุนที่สำคัญของ บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด

โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ กรมสรรพสามิต

ข้อมูลโครงการ
อาคารสำนักงานประหยัดพลังงาน ให้กรมสรรพสามิตใช้เป็นสถานที่ปฎิบัติงาน อาคารสูง 4 ชั้น มีพื้นที่ใช้เป็นสถานที่ปฏิบัติงานประมาณ 3,798 ตารางเมตร

วัตถุประสงค์โครงการ
พัฒนาโครงการเป็นอาคารสำนักงานประหยัดพลังงานให้กรรมสรรพสามิตใช้เป็นสถานที่ปฏิบัติงาน

สถานที่
ตั้งอยู่ กรมสรรพสามิต ถ.นครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร

ค่าก่อสร้าง
ค่าก่อสร้างรวมประมาณ 200,000,000 บาท

แนวทางการดำเนินโครงการ
ธพส. เป็นผู้ลงทุนก่อสร้างโครงการให้กรรมสรรพสามิตเป็นผู้ใช้ประโยชน์อาคาร