I-face

การกำกับดูแลกิจการที่ดี

นโยบาย

  • หน้าแรก
  • เกี่ยวกับธนารักษ์ 
  • ข้อมูลโครงการลงทุนที่สำคัญ 
  • โครงการลงทุนที่สำคัญของ บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด 

โครงการลงทุนที่สำคัญของ บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด

โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงาน พหลโยธิน

ข้อมูลโครงการ
อาคารสำนักงานประหยัดพลังงาน ให้ส่วนราชการใช้เป็นสถานที่ปฎิบัติงาน อาคารสูง 5 ชั้น พร้อมอาคารจอดรถ มีพื้นที่ใช้เป็นสถานที่ปฏิบัติงานประมาณ 6,453 ตารางเมตร และเป็นอาคารจอดรถ 3,522 ตารางเมตร

วัตถุประสงค์โครงการ
พัฒนาโครงการเป็นอาคารสำนักงานประหยัดพลังงานให้ส่วนราชการใช้เป็นสถานที่ปฏิบัติงาน

สถานที่
ตั้งอยู่ พหลโยธิน 11 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร

ค่าก่อสร้าง
261,608,000 บาท

แนวทางการดำเนินโครงการ
ธพส.เป็นผู้ลงทุนก่อสร้างโครงการให้หน่วยงานราชการเป็นผู้ใช้ประโยชน์อาคารโครงการอยู่ระหว่างดำเนินการตกแต่งภายใน