I-face

การกำกับดูแลกิจการที่ดี

การกำกับดูแลกิจการที่ดี

  • หน้าแรก
  • เกี่ยวกับ ธพส. 
  • การเปิดเผยสารสนเทศและความโปร่งใส 
  • ผลการดำเนินงานทั้งการเงินและไม่ใช่การเงินที่สำคัญ 
  • แผน/ผลดำเนินงานตามแผนประจำปี 

แผน/ผลดำเนินงานตามแผนประจำปี

ผลดำเนินงานตามแผนประจำปี 2562 รอบ 12 เดือน (ม.ค.- ธ.ค. 2562)
ผลดำเนินงานตามแผนประจำปี 2562 รอบ 9 เดือน (ม.ค.- ก.ย. 2562)
ผลดำเนินงานตามแผนประจำปี 2562 รอบ 3 เดือน (ม.ค.- มี.ค. 2562)
ผลดำเนินงานตามแผนประจำปี 2562 รอบ 6 เดือน (ม.ค.- มิ.ย 2562)
ผลดำเนินงานตามแผนประจำปี 2561 รอบ 3 เดือน (ม.ค.- มี.ค. 2561)
ผลดำเนินงานตามแผนประจำปี 2561 รอบ 6 เดือน (ม.ค.- มิ.ย 2561)
ผลดำเนินงานตามแผนประจำปี 2561 รอบ 9 เดือน (ม.ค.- ก.ย. 2561)
ผลดำเนินงานตามแผนประจำปี 2561 รอบ 12 เดือน (ม.ค.- ธ.ค. 2561)
ผลดำเนินงานตามแผนประจำปี 2560 รอบ 3 เดือน (ม.ค.- มี.ค. 2560)
ผลดำเนินงานตามแผนประจำปี 2560 รอบ 6 เดือน (ม.ค.- มิ.ย. 2560)
ผลดำเนินงานตามแผนประจำปี 2560 รอบ 9 เดือน (ม.ค.- ก.ย. 2560)
ผลดำเนินงานตามแผนประจำปี 2560 รอบ 12 เดือน (ม.ค.- ธ.ค. 2560)
ผลดำเนินงานตามแผนประจำปี 2559 รอบ 3 เดือน (ม.ค.- มี.ค. 2559)
ผลดำเนินงานตามแผนประจำปี 2559 รอบ 6 เดือน (ม.ค.- มิ.ย. 2559)
ผลดำเนินงานตามแผนประจำปี 2559 รอบ 9 เดือน (ม.ค.- ก.ย. 2559)
ผลดำเนินงานตามแผนประจำปี 2559 รอบ 12 เดือน (ม.ค.- ธ.ค. 2559)
ผลงานตามแผนดำเนินงานประจำปี 2558 รอบ 12 เดือน (ม.ค.-ธ.ค.58)
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปรับปรุงประจำปี 2558