แผนผังเว็บไซต์
  • หน้าแรก
  • เกี่ยวกับ ธพส. 
  • ประวัติความเป็นมาและลักษณะของธุรกิจ 
ประวัติความเป็นมาและลักษณะของธุรกิจ

ความเป็นมาและลักษณะธุรกิจ

คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2547 อนุมัติให้กระทรวงการคลัง (โดยกรมธนารักษ์)ดำเนินการโครงการศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ทั้งนี้ กระทรวงการคลังได้จัดตั้งบริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด (ธพส.) ซึ่งมีฐานะเป็นรัฐวิสาหกิจตามพระราชบัญญัติว่าด้วยวิธีการงบประมาณพ.ศ.2502โดยกระทรวงการคลังถือหุ้น ร้อยละ 100 (หนึ่งร้อย) ของทุนจดทะเบียนของ ธพส . และให้กรมธนารักษ์เป็นหน่วยงานกำกับดูแล ธพส . ซึ่ง ธพส . จะทำหน้าที่ลงทุนก่อสร้างอาคาร และบริหารโครงการศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ และบริหารจัดการทรัพย์สินอื่นของรัฐตามนโยบายรัฐบาล (ดาวน์โหลด มติ ครม. วันที่ 25 พ.ค. 2547)

ต่อมาคณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2561 อนุมัติในหลักการโครงการพัฒนาพื้นที่ส่วนขยายศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ พื้นทีโซน C ของบริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด (ธพส.) เพิ่มเติมบริเวณถนนแจ้งวัฒนะ (ดาวน์โหลด มติ ครม. วันที่ 26 พ.ย. 2561)


ทุนจดทะเบียน

ธพส . มีทุนจดทะเบียนจำนวน 258,338,120 (สองร้อยห้าสิบแปดล้านสามแสนสามหมื่นแปดพันหนึ่งร้อยยี่สิบ) บาท (ชำระแล้วเต็มจำนวน) โดยแบ่งออก เป็นหุ้นสามัญ ทั้งสิ้นจำนวน 25,833,812 (ยี่สิบห้าล้านแปดแสนสามหมื่นสามพันแปดร้อยสิบสอง) หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 10 (สิบ) บาท


รายชื่อผู้ถือหุ้นใหญ่

กระทรวงการคลังถือหุ้นทั้งหมดเป็นจำนวน 25,833,810 (ยี่สิบห้าล้านแปดแสนสามหมื่นสามพันแปดร้อยสิบ) หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 100 (หนึ่งร้อย) ของทุนจดทะเบียน

ตัวช่วยเหลือการเข้าถึงเว็บไซต์ กล่องค้นหาในเว็บไซต์ เนื้อหาหลัก เมนูหลัก แผนผังเว็บไซต์