I-ig I-face

อัลบั้ม

 • หน้าแรก
 • เกี่ยวกับ ธพส. 
 • การเปิดเผยสารสนเทศและความโปร่งใส 
 • ทิศทางการดำเนินงานในอนาคต 

ทิศทางการดำเนินงานในอนาคต

ทิศทางและเป้าหมายการดำเนินงาน
ระยะ 5 ปี (2560–2564) ธพส. ได้กำหนดกลยุทธ์หลักในการขับเคลื่อนองค์กรเพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์ ประกอบด้วย 3 Pillars หลัก และ 5 Pillars สนับสนุน ดังภาพ

3 Pillars หลัก

 1. Asset Utilization การใช้สินทรัพย์ให้เกิดประโยชน์สูงสุด มีวัตถุประสงค์เพื่อการจัดสรรประโยชน์พื้นที่เช่า/บริการภายในศูนย์ราชการฯ เป้าหมายเพื่อรักษาเสถียรภาพและอัตราเติบโตรายได้อย่างต่อเนื่องไม่น้อยกว่า 95% รายได้เติบโตเฉลี่ยปีละ 2%
 2. Asset Growth การเติบโตของสินทรัพย์ มีวัตถุประสงค์เพื่อขยายพื้นที่การพัฒนาทรัพย์สินเป้าหมาย 10,000 ตร.ม./ปี และ ผลตอบแทนไม่น้อยกว่า 8%
 3. New S-CURVE การทำธุรกิจรูปแบบใหม่ มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาทรัพย์สินแนวใหม่เป้าหมาย ลงทุนขั้นต่ำ 500 ล้านบาท/ปี และผลตอบแทนไม่น้อยกว่า 8%

5 Pillars สนับสนุน

 1. Financial Excellence เป้าหมายเพื่อสร้างสร้างผลกำไรและผลตอบแทนเติบโตอย่างต่อเนื่อง มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับคู่ความร่วมมือ และมีผลิตภัณฑ์นวัตกรรมทางการเงินใหม่
 2. Facility & Service Excellence เป้าหมายเพื่อสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้ามีการจัดการอาคารที่เป็นระบบได้มาตรฐาน และเทคโนโลยีนวัตกรรมสมัยใหม่
 3. System Excellence เป้าหมายเพื่อปรับปรุงระบบงานและกระบวนการทำงานให้มีระบบบริหารจัดการแบบสมัยใหม่มีมาตรฐานอย่างมืออาชีพ
 4. Human Capital Excellence เป้าหมายเพื่อพัฒนาขีดความสามารถบุคลากรให้มีความเป็นมืออาชีพมีบุคลากรทีมีความรู้ความสามารถสูงขึ้นสามารถตอบสนองความต้องการของธุรกิจในระยะยาว บุคลากรมีภาวะผู้นำภายใต้บริบทของตนเองพร้อมรับกับการเปลี่ยนแปลง ระบบการบริหารทรัพยากรบุคคลมีความเป็นมาตรฐานตอบสนองความพึงพอใจความผาสุกและความผูกพันในงานและสามารถขับเคลื่อนองค์กรให้มีประสิทธิภาพประสิทธิผล
 5. Sustainability (CG & CSR) เป้าหมายเพื่อให้มีแนวทางในการปฏิบัติงานในด้าน CG & CSR สอดคล้องกับมาตรฐาน มีเทคโนโลยีสมัยใหม่ในการบริหารจัดการด้าน CG & CSR ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีความพึงพอใจต่อ ธพส.