I-ig I-face
  • หน้าแรก
  • เกี่ยวกับธนารักษ์ 
  • การเปิดเผยสารสนเทศและความโปร่งใส 
  • นโยบายการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม 

นโยบายการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม

8พ.ย 60

คู่มือการดำเนินงานเพื่อการมอบหมายและถ่ายโอนงาน ด้านความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) ปี 2560-2561

8พ.ย 60

กรอบนโยบายส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคม ประจำปี 2560

8พ.ย 60

แผนแม่บทด้านแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม ประจำปี 2560