I-ig I-face
 • หน้าแรก
 • เกี่ยวกับธนารักษ์ 
 • เกี่ยวกับ ธพส. 
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจ 

วิสัยทัศน์ พันธกิจ

วิสัยทัศน์
เป็นองค์กรชั้นนำในการพัฒนาและบริหารจัดการทรัพย์สินของรัฐให้เกิดประโยชน์สูงสุด

พันธกิจ

 1. สร้างและบริหารศูนย์ราชการที่ทันสมัยในมิติใหม่ของการอยู่ร่วมกัน
 2. พัฒนา และบริหารจัดการทรัพย์สินของรัฐ

วัตถุประสงค์องค์กร

 1. สร้างมูลค่าเพิ่มและผลตอบแทนทางการเงินที่เหมาะสม
 2. เพื่อพัฒนาโครงการลงทุนตามแนวนโยบายของภาครัฐให้เกิดประโยชน์ต่อผู้มีส่วนกี่ยวข้อง
 3. เพื่อให้ผู้มีส่วนได้เสียมีความพึงพอใจต่อการดำเนินงานของ ธพส.
 4. เพื่อให้ ธพส. มีการบริหารจัดการอย่างมืออาชีพ โดยยึดหลักธรรมาภิบาล

วัตถุประสงค์องค์กร

 1. สร้างมูลค่าเพิ่มและผลตอบแทนทางการเงินที่เหมาะสม
 2. เพื่อพัฒนาโครงการลงทุนตามแนวนโยบายของภาครัฐให้เกิดประโยชน์ต่อผู้มีส่วนกี่ยวข้อง
 3. เพื่อให้ผู้มีส่วนได้เสียมีความพึงพอใจต่อการดำเนินงานของ ธพส.
 4. เพื่อให้ ธพส. มีการบริหารจัดการอย่างมืออาชีพ โดยยึดหลักธรรมาภิบาล

แก้ไขล่าสุด : 25 พฤศจิกายน 2559