I-ig I-face

อัลบั้ม

 • หน้าแรก
 • เกี่ยวกับ ธพส. 
 • แผนยุทธศาสตร์รัฐวิสาหกิจสาขาสาธารณูปการและแนวนโยบายผู้ถือหุ้น 

แผนยุทธศาสตร์รัฐวิสาหกิจสาขาสาธารณูปการและแนวนโยบายผู้ถือหุ้น

แผนยุทธศาสตร์รัฐวิสาหกิจสาขาสาธารณูปการ (พ.ศ. 2560-2564)

“การพัฒนาโครงสร้างพื้นที่ฐานด้านน้ำ และพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนรองรับการเจริญเติบโตของเมือง และพื้นที่เศรษฐกิจอย่างมีคุณภาพควบคู่กับการเป็นมิตรและสิ่งแวดล้อม”

แนวนโยบายผู้ถือหุ้นภาครัฐ (Statement of Direction : SOD) ที่มีต่อรัฐวิสาหกิจ

     บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด ได้รับมอบแนวนโยบายผู้ถือหุ้นภาครัฐ (Statement of Direction: SOD) ที่มีต่อรัฐวิสาหกิจจากกระทรวงการคลัง โดย สคร. ในฐานะหน่วยงานกำกับดูแลและกำหนดนโยบายการพัฒนารัฐวิสาหกิจ ได้แบ่งรัฐวิสาหกิจออกเป็น 9 สาขา ธพส. จัดอยู่ในกลุ่มสาขาสาธารณูปการ มี SOD ภาพรวม/รายสาขา/รายแห่ง ดังนี้

 • SOD ภาพรวม : เป็นกลไกขับของรัฐในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมของประเทศได้อย่าง มั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน
 • SOD รายสาขา : การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและอสังหาริมทรัพย์ เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน และรองรับการเจริญเติบโตของสังคม เมืองและพื้นที่เศรษฐกิจอย่างยั่งยืน
 • SOD รายแห่ง : พัฒนาองค์กรให้เป็นเครื่องมือในการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ภาครัฐที่มีมาตรฐานและมีประสิทธิภาพรวมทั้งได้รับการยอมรับด้านการ บริหารจัดการ
หลักการและแนวทางการดำเนินงานตาม SOD ณ เดือนกรกฎาคม 2555

แผนระยะสั้น

 1. เร่งรัดพัฒนาพื้นที่เชิงพาณิชย์ที่มีอยู่และอยู่ระหว่างการก่อสร้างให้สร้างรายได้เพิ่มขึ้น
 2. พัฒนาการบริหารศูนย์ราชการให้สนองต่อความต้องการของลูกค้า
 3. เร่งรัดเก็บหนี้ค้างชำระจากลูกค้าเพื่อแก้ไขปัญหาสภาพคล่อง
 4. เร่งนำเสนอการพัฒนาโครงการตามแนวนโยบายของรัฐเพื่อสร้างรายได้แก่องค์กร
 5. เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการองค์กรในเชิงรุก เช่น การใช้ IT ในการเข้าถึงลูกค้าหรือจัดการข้อมูล

แผนระยะยาว
     พัฒนาองค์กรให้เป็นเครื่องมือของกรมธนารักษ์ในการทำหน้าที่พัฒนาและบริหารศูนย์ราชการและที่ราชพัสดุเชิงพาณิชย์ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด ในการใช้ทรัพย์สินของภาครัฐ

แก้ไขล่าสุด : 14 ธันวาคม 2560