I-face

การกำกับดูแลกิจการที่ดี

นโยบาย

 • หน้าแรก
 • หน้าแรก 
 • โครงสร้างองค์กร 
 • ผังโครงสร้างองค์กร 
 • คณะกรรมการ ธพส. 

นายชลัช ชินธรรมมิตร์

อายุ : 52 ปี

ตำแหน่งในบริษัท

 • • กรรมการ ธพส.
 • • ประธานกรรมการตรวจสอบ

ตำแหน่งงานปัจจุบัน (ข้อมูล ณ วันที่ 1 มกราคม 2565)

 • • กรรมการผู้จัดการ บริษัท บีบีจีไอ จำกัด (มหาชน)
 • • กรรมการบริษัท รองกรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัท น้ำตาลขอนแก่น จำกัด (มหาชน) และบริษัทน้ำตาลในเครือ
 • • กรรมการและเลขาธิการ สมาคมผู้ผลิตน้ำตาลและชีวพลังงานไทย
 • • กรรมการในคณะกรรมการตามพระราชบัญญัติอ้อยและน้ำตาลทราย
 • • อุปนายก สมาคมการค้าผู้ผลิตเอทานอลไทย
 • • ประธานกรรมการ บริษัท โคลอสซอล อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
 • • กรรมการและประธานกรรมการบริหาร บริษัท เอ็มเอ็มพี คอร์ปอเรชั่น จำกัด
 • • กรรมการ บริษัท โรงไฟฟ้าน้ำตาลขอนแก่น จำกัด
 • • กรรมการ บริษัท เคเอสแอล อะโกร แอนด์ เทรดดิ้ง จำกัด
 • • กรรมการ บริษัท น้ำตาลสะหวันนะเขต จำกัด
 • • กรรมการ บริษัท เคเอสแอล เอ็กซ์ปอร์ตเทรดดิ้ง จำกัด
 • • กรรมการ บริษัท อ่อนนุช ก่อสร้าง จำกัด
 • • กรรมการ บริษัท ไทยชูการ์มิลเลอร์ จำกัด
 • • กรรมการ บริษัท ราชาเซรามิค จำกัด
 • • กรรมการ บริษัท ราชาปอร์ซเลน จำกัด
 • • กรรมการ บริษัท เคเอสแอล ชูการ์ โฮลดิ้ง จำกัด
 • • กรรมการ บริษัท เช็งเพรส จำกัด
 • • กรรมการ บริษัท พารารวมโชค จำกัด
 • • กรรมการ บริษัท ชนารัตน์ จำกัด
 • • กรรมการ บริษัท เกาะกงแพลนเตชั่น จำกัด
 • • กรรมการ บริษัท ชินกิจ จำกัด
 • • กรรมการ บริษัท ราชาโซลาร์ แมททีเรียล จำกัด
 • • กรรมการ บริษัท บางจากไบโอฟูเอล จำกัด
 • • กรรมการ บริษัท บางจาก ไบโอเอทานอล (ฉะเชิงเทรา) จำกัด (BBE)
 • • กรรมการ บริษัท เค เอส แอล เรียลเอสเทต จำกัด
 • • กรรมการ บริษัท เคเอสแอล กรีนอินโนเวชั่น จำกัด (มหาชน)
 • • กรรมการ บริษัท เคอรี่เอ็กเพรส (ประเทศไทย) จำกัด
 • • กรรมการ บริษัท มาสเตอร์แอด (มหาชน) จำกัด
 • • กรรมการ บริษัท ไตรตัน โฮลดิ้ง (มหาชน) จำกัด
 • • กรรมการ บริษัท ไทยซูการ์เทอร์มินัล (มหาชน) จำกัด
 • • กรรมการ บริษัท ที เอส ฟลาวมิล (มหาชน) จำกัด

คุณวุฒิการศึกษา

 • • บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (M.B.A) (Finance and Banking), Mercer University, the United States of America
 • • บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการเงินการธนาคารมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

การอบรม

 • • หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 21/2004 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
 • • หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง (วตท.) รุ่นที่ 10 สถาบันวิทยาการตลาดทุน
 • • หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านวิทยาการพลังงาน (วพน.) รุ่นที่ 6 สถาบันวิทยาการพลังงาน
 • • หลักสูตรนักบริหารระดับสูงด้านการพัฒนาธุรกิจอุตสาหกรรมและ การลงทุน (วธอ.) รุ่นที่ 3 สถาบันวิทยาการธุรกิจและอุตสาหกรรม
 • • หลักสูตร “BRAIN” การปฏิรูปธุรกิจ-สร้างเครือข่ายนวัตกรรม รุ่นที่ 2

การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทที่เกี่ยวข้อง

 • • ประธานกรรมการบริษัท ดีเอดี เอสพีวี จำกัด

สัดส่วนการถือหุ้น (ร้อยละ)

 • • ไม่มี

การมีส่วนได้ส่วนเสีย

 • • ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการด้วยกัน

 • • ไม่มี

ประวัติการกระทำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปี ย้อนหลัง

 • • ไม่มี