I-face

การกำกับดูแลกิจการที่ดี

นโยบาย

 • หน้าแรก
 • หน้าแรก 
 • โครงสร้างองค์กร 
 • ผังโครงสร้างองค์กร 
 • คณะกรรมการ ธพส. 

นางอุษามาศ ร่วมใจ

อายุ : 59 ปี

ตำแหน่งในบริษัท

 • • กรรมการ ธพส.
 • • กรรมการบริหาร
 • • กรรมการบริหารจัดการสารสนเทศและการสื่อสาร

ตำแหน่งงานปัจจุบัน (ข้อมูล ณ วันที่ 1 มกราคม 2565)

 • • ที่ปรึกษาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กระทรวงการคลัง
 • • กรรมการ บริษัท โรงแรมท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ จำกัด

คุณวุฒิการศึกษา

 • • ปริญญาโท วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาสถิติประยุกต์) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
 • • ปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต (สาขาชีวสถิติ) มหาวิทยาลัยศิลปากร

การอบรม

 • • หลักสูตร IT Governance and Cyber Resilience program (ITG) รุ่น 16/2021 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
 • • หลักสูตรการเสริมสร้างพลังความเป็นผู้นำ (Enhancing Leadership Presence : ELP) รุ่นที่ 4 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • • หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร (วปอ. รุ่นที่ 59)
 • • หลักสูตรเสริมหลักสูตรนักบริหารระดับสูง (ส.นบส.) รุ่นที่ 6 สำนักงาน ก.พ.
 • • หลักสูตรนักบริหารการคลัง (นบค.) รุ่นที่ 3 กระทรวงการคลัง

ประสบการณ์การทำงาน

 • • ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ กรมสรรพสามิต
 • • สรรพสามิตพื้นที่กรุงเทพมหานคร 1 กรมสรรพสามิต

การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทที่เกี่ยวข้อง

 • • ไม่มี

การถือหลักทรัพย์ในบริษัทที่เกี่ยวข้อง

 • • ไม่มี

สัดส่วนการถือหุ้น (ร้อยละ)

 • • ไม่มี

การมีส่วนได้ส่วนเสีย

 • • ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการด้วยกัน

 • • ไม่มี

ประวัติการกระทำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปี ย้อนหลัง

 • • ไม่มี