แผนผังเว็บไซต์
  • หน้าแรก
  • ข่าว ธพส. 
  • DAD มาแรงต่อเนื่อง ได้คะแนนสูงสุด การประเมินผลการดำเนินงานรัฐวิสาหกิจปี 2564 สาขาสาธารณูปการ บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด หรือ DAD ผู้บริหารศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ คว้าคะแนนสูงสุดอันดับ 1 จากการประเมินผลการดำเนินงานรัฐวิสาหกิจปี 2564 สาขาสาธารณูปการ ด้วยคะแนนรวม 4.2800 สูงสุดต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 ตามระบบการประเมินผลแบบใหม่ ตอกย้ำการเป็นผู้นำองค์กรพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ภาครัฐ เพื่อพัฒนาและบริหารทรัพย์สินของรัฐให้เกิดมูลค่าเพิ่ม เพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืน มีธรรมาภิบาล โปร่งใส ตรวจสอบได้ ดร.นาฬิกอติภัค แสงสนิท กรรมการผู้จัดการ บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด เปิดเผยว่า DAD ภูมิใจเป็นอย่างยิ่งที่ได้รับคะแนนผลประเมินผลการดำเนินงานรัฐวิสาหกิจ ประจำปี 2564 จากสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ หรือ สคร. สูงที่สุดเป็นอันดับ 1 ในสาขาสาธารณูปการ ด้วยคะแนนรวม 4.2800 ซึ่งสูงสุดเป็นอันดับ 1 ต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 จากระบบการประเมินผลแบบใหม่ พร้อมคว้าคะแนนเต็ม 5.0000 จากการดำเนินงานด้านที่ 1 การดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ สคร. ได้กำหนดระบบการประเมินผลการดำเนินงานรัฐวิสาหกิจ ตามระบบประเมินผลใหม่ (State Enterprise Assessment Model : SE-AM) ตั้งแต่ปี 2563 โดย DAD จัดอยู่ในกลุ่มรัฐวิสาหกิจสาขาสาธารณูปการ โดยระบบประเมินผลการดำเนินงานรัฐวิสาหกิจในปัจจุบันจะกำหนดตัวแปรเพื่อวัดประสิทธิภาพการดำเนินงานของรัฐวิสาหกิจใน 3 ด้านหลัก ๆ ดังนี้ 1) การดำเนินงานตามนโยบายหรือยุทธศาสตร์ 2) ผลการดำเนินงานของรัฐวิสาหกิจ 3) การบริหารจัดการองค์กรทั้ง 8 ด้าน (Core Business Enablers) ดร.นาฬิกอติภัค กล่าวต่อว่า “DAD มีความมุ่งมั่นในการพัฒนาและบริหารทรัพย์สินของรัฐให้เกิดมูลค่าเพิ่มเพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืน ทั้งในเชิงเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ด้วยหลักธรรมาภิบาลและความโปร่งใส เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่ายอย่างเต็มความสามารถ สะท้อนได้จากผลการประเมินในช่วงหลายปีที่ผ่านมา DAD สามารถดำเนินงานตอบสนองยุทธศาสตร์ชาติและนโยบายต่าง ๆ ของภาครัฐ ดูแลช่วยเหลือและรับฟังปัญหาจากทุกฝ่าย เพื่อนำมาปรับปรุงคุณภาพการให้บริการ อีกทั้งศึกษาโครงการใหม่ที่จะเป็นประโยชน์กับประเทศและประชาชนทุกฝ่ายอยู่เสมอ” 
ข่าว ธพส.
02 มิถุนายน 2565

DAD มาแรงต่อเนื่อง ได้คะแนนสูงสุด การประเมินผลการดำเนินงานรัฐวิสาหกิจปี 2564 สาขาสาธารณูปการ บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด หรือ DAD ผู้บริหารศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ คว้าคะแนนสูงสุดอันดับ 1 จากการประเมินผลการดำเนินงานรัฐวิสาหกิจปี 2564 สาขาสาธารณูปการ ด้วยคะแนนรวม 4.2800 สูงสุดต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 ตามระบบการประเมินผลแบบใหม่ ตอกย้ำการเป็นผู้นำองค์กรพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ภาครัฐ เพื่อพัฒนาและบริหารทรัพย์สินของรัฐให้เกิดมูลค่าเพิ่ม เพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืน มีธรรมาภิบาล โปร่งใส ตรวจสอบได้ ดร.นาฬิกอติภัค แสงสนิท กรรมการผู้จัดการ บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด เปิดเผยว่า DAD ภูมิใจเป็นอย่างยิ่งที่ได้รับคะแนนผลประเมินผลการดำเนินงานรัฐวิสาหกิจ ประจำปี 2564 จากสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ หรือ สคร. สูงที่สุดเป็นอันดับ 1 ในสาขาสาธารณูปการ ด้วยคะแนนรวม 4.2800 ซึ่งสูงสุดเป็นอันดับ 1 ต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 จากระบบการประเมินผลแบบใหม่ พร้อมคว้าคะแนนเต็ม 5.0000 จากการดำเนินงานด้านที่ 1 การดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ สคร. ได้กำหนดระบบการประเมินผลการดำเนินงานรัฐวิสาหกิจ ตามระบบประเมินผลใหม่ (State Enterprise Assessment Model : SE-AM) ตั้งแต่ปี 2563 โดย DAD จัดอยู่ในกลุ่มรัฐวิสาหกิจสาขาสาธารณูปการ โดยระบบประเมินผลการดำเนินงานรัฐวิสาหกิจในปัจจุบันจะกำหนดตัวแปรเพื่อวัดประสิทธิภาพการดำเนินงานของรัฐวิสาหกิจใน 3 ด้านหลัก ๆ ดังนี้ 1) การดำเนินงานตามนโยบายหรือยุทธศาสตร์ 2) ผลการดำเนินงานของรัฐวิสาหกิจ 3) การบริหารจัดการองค์กรทั้ง 8 ด้าน (Core Business Enablers) ดร.นาฬิกอติภัค กล่าวต่อว่า “DAD มีความมุ่งมั่นในการพัฒนาและบริหารทรัพย์สินของรัฐให้เกิดมูลค่าเพิ่มเพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืน ทั้งในเชิงเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ด้วยหลักธรรมาภิบาลและความโปร่งใส เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่ายอย่างเต็มความสามารถ สะท้อนได้จากผลการประเมินในช่วงหลายปีที่ผ่านมา DAD สามารถดำเนินงานตอบสนองยุทธศาสตร์ชาติและนโยบายต่าง ๆ ของภาครัฐ ดูแลช่วยเหลือและรับฟังปัญหาจากทุกฝ่าย เพื่อนำมาปรับปรุงคุณภาพการให้บริการ อีกทั้งศึกษาโครงการใหม่ที่จะเป็นประโยชน์กับประเทศและประชาชนทุกฝ่ายอยู่เสมอ”

บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด หรือ DAD ผู้บริหารศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ คว้าคะแนนสูงสุดอันดับ 1 จากการประเมินผลการดำเนินงานรัฐวิสาหกิจปี 2564 สาขาสาธารณูปการ ด้วยคะแนนรวม 4.2800 สูงสุดต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 ตามระบบการประเมินผลแบบใหม่ ตอกย้ำการเป็นผู้นำองค์กรพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ภาครัฐ เพื่อพัฒนาและบริหารทรัพย์สินของรัฐให้เกิดมูลค่าเพิ่ม เพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืน มีธรรมาภิบาล โปร่งใส ตรวจสอบได้

ดร.นาฬิกอติภัค แสงสนิท กรรมการผู้จัดการ บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด เปิดเผยว่า DAD ภูมิใจเป็นอย่างยิ่งที่ได้รับคะแนนผลประเมินผลการดำเนินงานรัฐวิสาหกิจ ประจำปี 2564 จากสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ หรือ สคร. สูงที่สุดเป็นอันดับ 1 ในสาขาสาธารณูปการ ด้วยคะแนนรวม 4.2800 ซึ่งสูงสุดเป็นอันดับ 1 ต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 จากระบบการประเมินผลแบบใหม่ พร้อมคว้าคะแนนเต็ม 5.0000 จากการดำเนินงานด้านที่ 1 การดำเนินงานตามยุทธศาสตร์

สคร. ได้กำหนดระบบการประเมินผลการดำเนินงานรัฐวิสาหกิจ ตามระบบประเมินผลใหม่ (State Enterprise Assessment Model : SE-AM) ตั้งแต่ปี 2563 โดย DAD จัดอยู่ในกลุ่มรัฐวิสาหกิจสาขาสาธารณูปการ โดยระบบประเมินผลการดำเนินงานรัฐวิสาหกิจในปัจจุบันจะกำหนดตัวแปรเพื่อวัดประสิทธิภาพการดำเนินงานของรัฐวิสาหกิจใน 3 ด้านหลัก ๆ ดังนี้ 1) การดำเนินงานตามนโยบายหรือยุทธศาสตร์ 2) ผลการดำเนินงานของรัฐวิสาหกิจ 3) การบริหารจัดการองค์กรทั้ง 8 ด้าน (Core Business Enablers)

ดร.นาฬิกอติภัค กล่าวต่อว่า “DAD มีความมุ่งมั่นในการพัฒนาและบริหารทรัพย์สินของรัฐให้เกิดมูลค่าเพิ่มเพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืน ทั้งในเชิงเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ด้วยหลักธรรมาภิบาลและความโปร่งใส เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่ายอย่างเต็มความสามารถ สะท้อนได้จากผลการประเมินในช่วงหลายปีที่ผ่านมา DAD สามารถดำเนินงานตอบสนองยุทธศาสตร์ชาติและนโยบายต่าง ๆ ของภาครัฐ ดูแลช่วยเหลือและรับฟังปัญหาจากทุกฝ่าย เพื่อนำมาปรับปรุงคุณภาพการให้บริการ อีกทั้งศึกษาโครงการใหม่ที่จะเป็นประโยชน์กับประเทศและประชาชนทุกฝ่ายอยู่เสมอ”


รูปภาพข่าว


ย้อนกลับ
ข่าว ธพส. อื่นๆ
DAD ร่วมแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนา กฟน. ครบรอบ 64 ปี

DAD ร่วมแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนา กฟน. ครบรอบ 64 ปี

DAD ร่วมแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนา กฟน. ครบรอบ 64 ปีอ่านต่อ
DAD จัดกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์และบำเพ็ญสาธารณกุศลเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฏาคม 2565

DAD จัดกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์และบำเพ็ญสาธารณกุศลเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฏาคม 2565

DAD จัดกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์และบำเพ็ญสาธารณกุศลเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฏาคม 2565อ่านต่อ
DAD บันทึกเทปถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 12 สิงหาคม 2565

DAD บันทึกเทปถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 12 สิงหาคม 2565

DAD บันทึกเทปถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 12 สิงหาคม 2565อ่านต่อ
ตัวช่วยเหลือการเข้าถึงเว็บไซต์ กล่องค้นหาในเว็บไซต์ เนื้อหาหลัก เมนูหลัก แผนผังเว็บไซต์