I-ig I-face

การเปิดเผยสารสนเทศและความโปร่งใส

อัลบั้ม

เอกสาร ธพส.

2ต.ค. 61

หนังสือรับรองบริษัท ฉบับลงวันที่ 1 ตุลาคม 2561

31ม.ค. 61

สำเนาบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น

30ม.ค. 61

เอกสาร บอจ.3

30ม.ค. 61

เอกสาร บอจ.4