I-ig I-face

การเปิดเผยสารสนเทศและความโปร่งใส

อัลบั้ม

เอกสาร ธพส.

14มิ.ย. 61

หนังสือรับรองบริษัท ฉบับลงวันที่ 14 มิถุนายน 2561

18ม.ค. 61

หนังสือรับรองบริษัท ฉบับลงวันที่ 18 มกราคม 2561

31ม.ค. 61

สำเนาบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น

30ม.ค. 61

เอกสาร บอจ.3

30ม.ค. 61

เอกสาร บอจ.4