I-face

อัลบั้ม

การกำกับดูแลกิจการที่ดี

การกำกับดูแลกิจการที่ดี

เอกสารสำคัญ ธพส.

5ก.พ. 62

หนังสือรับรองบริษัท ฉบับลงวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2562

17ธ.ค. 61

สำเนาบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น

30ม.ค. 61

เอกสาร บอจ.3

30ม.ค. 61

เอกสาร บอจ.4