I-face

การกำกับดูแลกิจการที่ดี

นโยบาย

เอกสารสำคัญ ธพส.

19พ.ค. 65

หนังสือรับรองบริษัท ฉบับลงวันที่ 19 พฤษภาคม 2565

26ส.ค. 63

ข้อบังคับ บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด

25มี.ค. 62

มติ ครม.วันที่ 26 พ.ย. 2561

25มี.ค. 62

มติ ครม. วันที่ 25 พ.ค. 2547

17ธ.ค. 61

สำเนาบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น

30ม.ค. 61

เอกสาร บอจ.4

30ม.ค. 61

เอกสาร บอจ.3