I-face

การกำกับดูแลกิจการที่ดี

นโยบาย

เอกสารอื่นๆ

20ส.ค. 63

หลักเกณฑ์การขอดู และขอสำเนาข้อมูลภาพกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐

20ส.ค. 63

แบบคำร้องขอสำเนาภาพจากกล้องโทรทัศน์วงจรปิด(CCTV)

20ส.ค. 63

แบบคำร้องขอดูภาพจากกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV)

1ธ.ค. 60

แบบหนังสือลงลายมือชื่อสนับสนุนขอให้ดำเนินการสร้างฯ‏