I-face

การกำกับดูแลกิจการที่ดี

นโยบาย

เอกสารอื่นๆ

22ธ.ค. 64

อัตราค่าธรรมเนียมในการเข้าตกแต่ง ต่อเติม พื้นที่เช่า

22ธ.ค. 64

แบบฟอร์มตรวจสอบความเสียหายงานตกแต่งพื้นที่

22ธ.ค. 64

แบบฟอร์มขออนุญาติเข้าตกแต่งพื้นที่

20ส.ค. 63

หลักเกณฑ์การขอดู และขอสำเนาข้อมูลภาพกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐

20ส.ค. 63

แบบคำร้องขอสำเนาภาพจากกล้องโทรทัศน์วงจรปิด(CCTV)

20ส.ค. 63

แบบคำร้องขอดูภาพจากกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV)

1ธ.ค. 60

แบบหนังสือลงลายมือชื่อสนับสนุนขอให้ดำเนินการสร้างฯ‏