I-face

การเปิดเผยสารสนเทศและความโปร่งใส

อัลบั้ม

คู่มือ

9ส.ค. 60

คู่มือความขัดแย้งทางผลประโยชน์ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2559)

18พ.ค. 59

ระเบียบการใช้อาคารและสถานที่ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2559)

3ก.ค. 57

ระเบียบปฏิบัติการใช้อาคารและสถานที่ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2555)

3ก.ค. 57

คู่มือจรรยาบรรณผู้บริหารและพนักงาน (ธพส.)

3ก.ค. 57

คู่มือว่าด้วยความขัดแย้งทางผลประโยชน์

3ก.ค. 57

คู่มือการใช้งาน ระบบวิศวกรรมประกอบอาคารสำหรับหน่วยงานผู้เช่าอาคาร โครงการศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐

3ก.ค. 57

คู่มือ การลด คัดแยกและใช้ประโยชน์ขยะมูลฝอย

26ส.ค. 58

คู่มือการปฏิบัติงานความรักษาความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน

26ส.ค. 58

คู่มืองานดูแลรักษารักษาความปลอดภัย

26ส.ค. 58

คู่มืองานดูแลรักษารักษาความสะอาด

26ส.ค. 58

คู่มืองานดูแลรักษาสวนและภูมิทัศน์