I-ig I-face

การเปิดเผยสารสนเทศและความโปร่งใส

อัลบั้ม

  • หน้าแรก
  • ข่าวสาร 
  • ธพส. ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ด้านการยกระดับความพร้อมรับมือภัยคุกคามไซเบอร์ (CERT Readiness) และ การจัดการเอกสารในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์กับ สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) 

ข่าวสาร

ธพส. ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ด้านการยกระดับความพร้อมรับมือภัยคุกคามไซเบอร์ (CERT Readiness) และ การจัดการเอกสารในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์กับ สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน)

30 มกราคม 2561 224

          นายสุเมธ ดำรงชัยธรรม กรรมการผู้จัดการ บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด (ธพส.) และ นางสุรางคณา วายุภาพ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) (สพธอ.) ได้ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ด้านการยกระดับความพร้อมรับมือภัยคุกคามไซเบอร์ (CERT Readiness) และการจัดการเอกสารในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการร่วมกันสร้างความตระหนักด้านการรับมือภัยคุกคามไซเบอร์ เพื่อลดความเสี่ยงในการดำเนินธุรกรรมด้านต่าง ๆ การร่วมกันส่งเสริมการใช้มาตรฐานที่เกี่ยวกับการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ในองค์กรและในกลุ่มธุรกิจ ทำให้ ธพส. มีความพร้อมรับมือภัยคุกคามไซเบอร์ พร้อมทั้งส่งเสริมการใช้มาตรฐานที่เกี่ยวกับการรักษาความมั่นคงปลอดภัยระบบสารสนเทศในองค์กร และสามารถดำเนินธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ มั่นคง มีมาตรฐานเชื่อถือได้ พร้อมทั้งความร่วมมือในการป้องกัน และการแก้ไขปัญหาภัยคุกคามไซเบอร์ให้องค์กรต่อไป เมื่อวันอังคารที่ 30 มกราคม 2561 เวลา 11.00 – 12.00 น. ณ ห้องประชุม 1 สำนักงาน ธพส. ชั้น 1 อาคารศูนย์ประชุมวายุภักษ์ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ