I-ig I-face

การเปิดเผยสารสนเทศและความโปร่งใส

อัลบั้ม

  • หน้าแรก
  • ข่าวสาร 
  • ฝ่ายบริหารทั่วไป ส่วนพัสดุและจัดซื้อจัดจ้าง ได้จัดทำปฏิทินขององค์กร ซึ่งในปฏิทินมี QR CODE ไว้รองรับการแสดงข้อมูลวันสำคัญต่างๆ 

ข่าวสาร

ฝ่ายบริหารทั่วไป ส่วนพัสดุและจัดซื้อจัดจ้าง ได้จัดทำปฏิทินขององค์กร ซึ่งในปฏิทินมี QR CODE ไว้รองรับการแสดงข้อมูลวันสำคัญต่างๆ

24 มกราคม 2561 256

          ฝ่ายบริหารทั่วไป ส่วนพัสดุและจัดซื้อจัดจ้าง ได้จัดทำปฏิทินขององค์กร ซึ่งในปฏิทินมี QR CODE ไว้รองรับการแสดงข้อมูลวันสำคัญต่างๆ ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ จึงได้จัดทำข้อมูลวิธีการใช้งาน QR CODE และวิธีการสแกน QR CODE เพื่อเพิ่มช่องทางการเข้าถึงขอข้อมูลข่าวสารและแนะนำการใช้งาน