I-ig I-face

การเปิดเผยสารสนเทศและความโปร่งใส

อัลบั้ม

  • หน้าแรก
  • ข่าวสาร 
  • นายสุเมธ ดำรงชัยธรรม กรรมการผู้จัดการ ธพส. เข้าร่วมสวัสดีปีใหม่ 2561 ประธานผู้ตรวจการแผ่นดิน 

ข่าวสาร

นายสุเมธ ดำรงชัยธรรม กรรมการผู้จัดการ ธพส. เข้าร่วมสวัสดีปีใหม่ 2561 ประธานผู้ตรวจการแผ่นดิน

22 มกราคม 2561 147

                นายสุเมธ ดำรงชัยธรรม กรรมการผู้จัดการ ธพส. เข้าร่วมสวัสดีปีใหม่ 2561 พลเอกวิทวัส รชตะนันทน์ ปฏิบัติหน้าที่แทนประธานผู้ตรวจการแผ่นดิน ณ อาคารรัฐประศาสนภักดี ศูนย์ราชการฯ แจ้งวัฒนะ