I-ig I-face

การเปิดเผยสารสนเทศและความโปร่งใส

อัลบั้ม

  • หน้าแรก
  • ข่าวสาร 
  • ธพส. ได้จัดกิจกรรม Kickoff strategy Exection 2018 

ข่าวสาร

ธพส. ได้จัดกิจกรรม Kickoff strategy Exection 2018

19 มกราคม 2561 135

          ธพส. ได้จัดกิจกรรม Kickoff strategy Exection 2018 โดยได้มีผู้บริหาร และพนักงาน เข้าร่วมกิจกรรม และนายสุเมธ ดำรงชัยธรรม กรรมการผู้จัดการ แถลงผลการดำเนินงาน ประจำปี 2560 มอบแผนงานตัวชี้วัดประจำปี 2561 แต่ละฝ่าย ทั้งนี้ มีการมอบประกาศเกียรติคุณพนักงาน รวมถึงแถลงเปิดศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตของ ธพส. และแนะนำคณะทำงานศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตฯ และบทบาทหน้าที่ โดยนางจิรสา วงษ์ธรรมสรณ์ รองกรรมการผู้จัดการ สายนโยบายเป็นผู้แนะนำคณะทำงานฯ เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2561 ณ ห้องประชุม 202 อาคารศูนย์ประชุมและวายุภักษ์