I-face

การกำกับดูแลกิจการที่ดี

นโยบาย

  • หน้าแรก
  • ข่าวสาร 
  • ประกาศผู้ชนะยื่นข้อเสนอผลประโยชน์ตอบแทนสูงสุด 

ข่าวสาร

ประกาศผู้ชนะยื่นข้อเสนอผลประโยชน์ตอบแทนสูงสุด

23 มิถุนายน 2565 143

ประกาศผู้ชนะยื่นข้อเสนอผลประโยชน์ตอบแทนสูงสุดงานโครงการบริการอุปกรณ์ผลิตไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์ (Solar Cell System) ในพื้นที่ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐

ไฟล์แนบ

ประกาศผู้ชนะยื่นข้อเสนอผลประโยชน์ตอบแทนสูงสุดงานโครงการบริการอุปกรณ์ผลิตไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์ (Solar Cell System) ในพื้นที่ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐