I-face

การกำกับดูแลกิจการที่ดี

นโยบาย

  • หน้าแรก
  • ข่าวสาร 
  • DAD มาแรงต่อเนื่อง ได้คะแนนสูงสุด การประเมินผลการดำเนินงานรัฐวิสาหกิจปี 2564 สาขาสาธารณูปการ บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด หรือ DAD ผู้บริหารศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ คว้าคะแนนสูงสุดอันดับ 1 จากการประเมินผลการดำเนินงานรัฐวิสาหกิจปี 2564 สาขาสาธารณูปการ ด้วยคะแนนรวม 4.2800 สูงสุดต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 ตามระบบการประเมินผลแบบใหม่ ตอกย้ำการเป็นผู้นำองค์กรพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ภาครัฐ เพื่อพัฒนาและบริหารทรัพย์สินของรัฐให้เกิดมูลค่าเพิ่ม เพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืน มีธรรมาภิบาล โปร่งใส ตรวจสอบได้ ดร.นาฬิกอติภัค แสงสนิท กรรมการผู้จัดการ บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด เปิดเผยว่า DAD ภูมิใจเป็นอย่างยิ่งที่ได้รับคะแนนผลประเมินผลการดำเนินงานรัฐวิสาหกิจ ประจำปี 2564 จากสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ หรือ สคร. สูงที่สุดเป็นอันดับ 1 ในสาขาสาธารณูปการ ด้วยคะแนนรวม 4.2800 ซึ่งสูงสุดเป็นอันดับ 1 ต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 จากระบบการประเมินผลแบบใหม่ พร้อมคว้าคะแนนเต็ม 5.0000 จากการดำเนินงานด้านที่ 1 การดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ สคร. ได้กำหนดระบบการประเมินผลการดำเนินงานรัฐวิสาหกิจ ตามระบบประเมินผลใหม่ (State Enterprise Assessment Model : SE-AM) ตั้งแต่ปี 2563 โดย DAD จัดอยู่ในกลุ่มรัฐวิสาหกิจสาขาสาธารณูปการ โดยระบบประเมินผลการดำเนินงานรัฐวิสาหกิจในปัจจุบันจะกำหนดตัวแปรเพื่อวัดประสิทธิภาพการดำเนินงานของรัฐวิสาหกิจใน 3 ด้านหลัก ๆ ดังนี้ 1) การดำเนินงานตามนโยบายหรือยุทธศาสตร์ 2) ผลการดำเนินงานของรัฐวิสาหกิจ 3) การบริหารจัดการองค์กรทั้ง 8 ด้าน (Core Business Enablers) ดร.นาฬิกอติภัค กล่าวต่อว่า “DAD มีความมุ่งมั่นในการพัฒนาและบริหารทรัพย์สินของรัฐให้เกิดมูลค่าเพิ่มเพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืน ทั้งในเชิงเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ด้วยหลักธรรมาภิบาลและความโปร่งใส เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่ายอย่างเต็มความสามารถ สะท้อนได้จากผลการประเมินในช่วงหลายปีที่ผ่านมา DAD สามารถดำเนินงานตอบสนองยุทธศาสตร์ชาติและนโยบายต่าง ๆ ของภาครัฐ ดูแลช่วยเหลือและรับฟังปัญหาจากทุกฝ่าย เพื่อนำมาปรับปรุงคุณภาพการให้บริการ อีกทั้งศึกษาโครงการใหม่ที่จะเป็นประโยชน์กับประเทศและประชาชนทุกฝ่ายอยู่เสมอ” 

ข่าวสาร

DAD มาแรงต่อเนื่อง ได้คะแนนสูงสุด การประเมินผลการดำเนินงานรัฐวิสาหกิจปี 2564 สาขาสาธารณูปการ บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด หรือ DAD ผู้บริหารศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ คว้าคะแนนสูงสุดอันดับ 1 จากการประเมินผลการดำเนินงานรัฐวิสาหกิจปี 2564 สาขาสาธารณูปการ ด้วยคะแนนรวม 4.2800 สูงสุดต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 ตามระบบการประเมินผลแบบใหม่ ตอกย้ำการเป็นผู้นำองค์กรพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ภาครัฐ เพื่อพัฒนาและบริหารทรัพย์สินของรัฐให้เกิดมูลค่าเพิ่ม เพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืน มีธรรมาภิบาล โปร่งใส ตรวจสอบได้ ดร.นาฬิกอติภัค แสงสนิท กรรมการผู้จัดการ บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด เปิดเผยว่า DAD ภูมิใจเป็นอย่างยิ่งที่ได้รับคะแนนผลประเมินผลการดำเนินงานรัฐวิสาหกิจ ประจำปี 2564 จากสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ หรือ สคร. สูงที่สุดเป็นอันดับ 1 ในสาขาสาธารณูปการ ด้วยคะแนนรวม 4.2800 ซึ่งสูงสุดเป็นอันดับ 1 ต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 จากระบบการประเมินผลแบบใหม่ พร้อมคว้าคะแนนเต็ม 5.0000 จากการดำเนินงานด้านที่ 1 การดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ สคร. ได้กำหนดระบบการประเมินผลการดำเนินงานรัฐวิสาหกิจ ตามระบบประเมินผลใหม่ (State Enterprise Assessment Model : SE-AM) ตั้งแต่ปี 2563 โดย DAD จัดอยู่ในกลุ่มรัฐวิสาหกิจสาขาสาธารณูปการ โดยระบบประเมินผลการดำเนินงานรัฐวิสาหกิจในปัจจุบันจะกำหนดตัวแปรเพื่อวัดประสิทธิภาพการดำเนินงานของรัฐวิสาหกิจใน 3 ด้านหลัก ๆ ดังนี้ 1) การดำเนินงานตามนโยบายหรือยุทธศาสตร์ 2) ผลการดำเนินงานของรัฐวิสาหกิจ 3) การบริหารจัดการองค์กรทั้ง 8 ด้าน (Core Business Enablers) ดร.นาฬิกอติภัค กล่าวต่อว่า “DAD มีความมุ่งมั่นในการพัฒนาและบริหารทรัพย์สินของรัฐให้เกิดมูลค่าเพิ่มเพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืน ทั้งในเชิงเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ด้วยหลักธรรมาภิบาลและความโปร่งใส เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่ายอย่างเต็มความสามารถ สะท้อนได้จากผลการประเมินในช่วงหลายปีที่ผ่านมา DAD สามารถดำเนินงานตอบสนองยุทธศาสตร์ชาติและนโยบายต่าง ๆ ของภาครัฐ ดูแลช่วยเหลือและรับฟังปัญหาจากทุกฝ่าย เพื่อนำมาปรับปรุงคุณภาพการให้บริการ อีกทั้งศึกษาโครงการใหม่ที่จะเป็นประโยชน์กับประเทศและประชาชนทุกฝ่ายอยู่เสมอ”

02 มิถุนายน 2565 296

บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด หรือ DAD ผู้บริหารศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ คว้าคะแนนสูงสุดอันดับ 1 จากการประเมินผลการดำเนินงานรัฐวิสาหกิจปี 2564 สาขาสาธารณูปการ ด้วยคะแนนรวม 4.2800 สูงสุดต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 ตามระบบการประเมินผลแบบใหม่ ตอกย้ำการเป็นผู้นำองค์กรพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ภาครัฐ เพื่อพัฒนาและบริหารทรัพย์สินของรัฐให้เกิดมูลค่าเพิ่ม เพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืน มีธรรมาภิบาล โปร่งใส ตรวจสอบได้

ดร.นาฬิกอติภัค แสงสนิท กรรมการผู้จัดการ บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด เปิดเผยว่า DAD ภูมิใจเป็นอย่างยิ่งที่ได้รับคะแนนผลประเมินผลการดำเนินงานรัฐวิสาหกิจ ประจำปี 2564 จากสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ หรือ สคร. สูงที่สุดเป็นอันดับ 1 ในสาขาสาธารณูปการ ด้วยคะแนนรวม 4.2800 ซึ่งสูงสุดเป็นอันดับ 1 ต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 จากระบบการประเมินผลแบบใหม่ พร้อมคว้าคะแนนเต็ม 5.0000 จากการดำเนินงานด้านที่ 1 การดำเนินงานตามยุทธศาสตร์

สคร. ได้กำหนดระบบการประเมินผลการดำเนินงานรัฐวิสาหกิจ ตามระบบประเมินผลใหม่ (State Enterprise Assessment Model : SE-AM) ตั้งแต่ปี 2563 โดย DAD จัดอยู่ในกลุ่มรัฐวิสาหกิจสาขาสาธารณูปการ โดยระบบประเมินผลการดำเนินงานรัฐวิสาหกิจในปัจจุบันจะกำหนดตัวแปรเพื่อวัดประสิทธิภาพการดำเนินงานของรัฐวิสาหกิจใน 3 ด้านหลัก ๆ ดังนี้ 1) การดำเนินงานตามนโยบายหรือยุทธศาสตร์ 2) ผลการดำเนินงานของรัฐวิสาหกิจ 3) การบริหารจัดการองค์กรทั้ง 8 ด้าน (Core Business Enablers)

ดร.นาฬิกอติภัค กล่าวต่อว่า “DAD มีความมุ่งมั่นในการพัฒนาและบริหารทรัพย์สินของรัฐให้เกิดมูลค่าเพิ่มเพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืน ทั้งในเชิงเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ด้วยหลักธรรมาภิบาลและความโปร่งใส เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่ายอย่างเต็มความสามารถ สะท้อนได้จากผลการประเมินในช่วงหลายปีที่ผ่านมา DAD สามารถดำเนินงานตอบสนองยุทธศาสตร์ชาติและนโยบายต่าง ๆ ของภาครัฐ ดูแลช่วยเหลือและรับฟังปัญหาจากทุกฝ่าย เพื่อนำมาปรับปรุงคุณภาพการให้บริการ อีกทั้งศึกษาโครงการใหม่ที่จะเป็นประโยชน์กับประเทศและประชาชนทุกฝ่ายอยู่เสมอ”