I-face

การกำกับดูแลกิจการที่ดี

นโยบาย

  • หน้าแรก
  • ข่าวสาร 
  • ธพส. จัดกิจกรรม “Kick - Off Strategy Execution Online 2022” 

ข่าวสาร

ธพส. จัดกิจกรรม “Kick - Off Strategy Execution Online 2022”

20 มกราคม 2565 499

เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2565 บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด (ธพส.) จัดกิจกรรม “ Kick - Off Strategy Execution Online 2022” โดย ดร. นาฬิกอติภัค  แสงสนิท กรรมการผู้จัดการ  ได้สื่อสารเป้าหมาย ทิศทางการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2565 รวมถึงถ่ายทอดตัวชี้วัดองค์กร แก่ผู้บริหารและพนักงาน เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานให้ไปในทิศทางเดียวกัน สอดคล้องกับเป้าหมายองค์กร 

นอกจากนี้ยังได้ประกาศใช้ตราสัญลักษณ์องค์กรรูปแบบใหม่ เพื่อให้รู้จัก ธพส. ในนาม DAD Asset Development  ซึ่งสะท้อนถึงภาพลักษณ์ใหม่ ที่ทันสมัย และจดจำได้ง่ายยิ่งขึ้น โดยการออกแบบได้เลือกใช้นกวายุภักษ์ ซึ่งเป็นตัวแทนของความซื่อสัตย์และเฉียวฉลาด วางบนพื้นหลังสีครามฝรั่ง สีของความมั่นคง มั่งคั่ง การสร้างรายได้ให้กับองค์กร และยังสอดคล้องกับกระทรวงการคลังอีกด้วย ส่วนด้านล่างตราสัญลักษณ์เป็นอักษร DAD (อ่านว่า ดี เอ ดี) วางบนพื้นสีเหลืองดิน ซึ่งเปรียบได้กับที่ราชพัสดุ ซึ่งนำมาบริหารจัดการและพัฒนา ก่อให้เกิดรายได้และประโยชน์ให้แก่แผ่นดิน ภายใต้คำขวัญองค์กร “ส่งมอบความพึงพอใจ เพื่อความสุขที่ยั่งยืน”