I-face

การกำกับดูแลกิจการที่ดี

นโยบาย

  • หน้าแรก
  • ข่าวสาร 
  • รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ชื่นชมผลงาน ธพส. 

ข่าวสาร

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ชื่นชมผลงาน ธพส.

13 มกราคม 2565 398

         เมื่อวันพุธที่ 12 มกราคม 2565 ดร.นาฬิกอติภัค แสงสนิท กรรมการผู้จัดการ นายธีธัช สุขสะอาด และนายประณต เลิศมีมงคลชัย รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด (ธพส.) เข้าสวัสดีปีใหม่ 2565 นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ณ กระทรวงการคลัง ถนนพระรามที่ 6 เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร

         โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังชื่นชม ธพส. ที่ช่วยเหลือผู้ประกอบการรายย่อยภายในศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ ที่ได้รับผลกระทบด้านรายได้จากการแพร่ระบาดของ COVID-19 และยกระดับมาตรการคัดกรองอย่างเข้มข้นจนเป็นตัวอย่างที่ดีของหน่วยงานภาครัฐ นอกจากนี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังยังได้สอบถามถึงแผนธุรกิจของ ธพส. และการประมูลงานก่อสร้างอาคารด้านทิศใต้โครงการพัฒนาพื้นที่ส่วนขยายโซน C ซึ่งมีผู้สนใจเข้าร่วมประมูลเป็นจำนวนมาก แสดงถึงความโปร่งใสในการจัดทำ TOR ของ ธพส.